เดิมได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับให้ผู้คุมได้เรียน เรียกว่า “โรงเรียนผู้คุม” โรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2480 ที่เรือนจำกลางบางขวาง โดยรับผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเข้าเรียนและฝึกหัดหน้าที่ผู้คุม เป็นเวลา 1 ปี ผู้ที่ผ่านการศึกษาจบหลักสูตรนี้แล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการชั้นจัตวา อันดับ 1 เงินเดือน ๆ ละ 20 บาท